ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΟΛΛΕΣ ΝΥΧΤΙΕΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΑ

Τραγούδι με προέλευση το Δήμο Σελλάνων Καρδίτσας.
Ο ρυθμός του κοματιού είναι 3/4 και χορεύεται ως "ΤΣΑΜΙΚΟΣ".

 

Άααχ, πολλιέ... ...(ν)ες νυχτιές πε... ...ερπά(να)τησα,
μ’ έ... ένα(ια) ‘μορφο κορί... ...ίτσι
μ’ έ... ένα(ια) ‘μορφο κορίτσι.

------

Άααχ να το(νο) φιλήσ’ (α)... (α)ντρέ(νε)πομαι,
για ... α να(ια) το πω τεριώ... ...ώμαι
για ...α να(ια) το πω τεριώμαι.

------

Άααχ και να(ια) τ’ αφήσ’ α... αφί(νι)λητο,
τα... ...αχιά να γελάει με μέ... ...ένα
τα... ...αχιά να γελάει με μένα.

------

Άααχ πεζε(νε)εύω δένω ...ω τ’ ά(να)λογο,
στη... ...ης λυ(νυ)γαριάς κλωνά... ...άρι
στη... ...ης λυ(νυ)γαριάς κλωνάρι.

------

Άααχ φιλώ(νω) την κόρη ...η μια(νια) φορά,
φιλώ(νω) την κόρη δύ... ...ύο
φιλώ(νω) την κόρη δύο.

------

Άααχ κι απά(ιαν) στο τρίτο ...ο φί(νι)λημα,
με φε(νε)εύγει τ’ άλο... ...ογό μου
με φε(νε)εύγει τ’ άλογό μου.

------

Άααχ λύκο(ν)ος να φάει ...ει τ’ ά(να)λογο,
και σκώ(νω)ρα το ντουφέ... ...έκι
και σκώ(νω)ρα το ντουφέκι.

------

Άααχ κι εγώ(ιω) θα πάω στη... ...ην κό(νο)ρη μου,
να παί(ναι)ζω να γελά... ...άω
να παί(ναι)ζω να γελάω.