ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τραγούδι της δουλειάς, με δίστιχα που έχουν ως θέμα τη ζωή των ξενιτεμένων σφουγγαράδων.
Το τραγούδι λεγόταν κατά τις πρωϊνές ώρες από γυναίκες που άλεθαν στο χερόμυλο.
Το κομμάτι έχει προέλευση την Κάλυμνο Δωδεκανήσων.

 

Καλημερίζω μια ψυχή μα τ’ όνο… μα τ’ όνομα δε λέω,
μα τ’ όνομα δε λέω σαν μελετή…
σαν μελετήσω το όνομα βουρκώνο… βουρκώνομαι και κλαίω.

------

Μα εγώ καλημερίζω σε χρυσό κλω… χρυσό κλωνί ανθισμένο,
χρυσό κλωνί ανθισμένο ψηλό μελαχρινα…
ψιλό μελαχρινάκι μου που ‘σαι ξε…. που ‘σαι ξενιτεμένο.

------

Καλημερίζω και πονώ μέσα τα μέσα τα σώτικά μου,
μέσα τα σώτικά μου γιατί λείπει
γιατί λείπει ο Γιάννης μου και καί(γ)ε… και καί(γ)εται η καρδιά μου.

------

Ω θάλασσά μου ουρανιά κύμα μου κύμα μου γαλαζένιο,
κύμα μου γαλαζένιο δεν είδα κι αν
δεν είδα κι αν υπέρασε κορμί κυ… κορμί κυπαρισσένιο.

------

Ήλιε μου της Ανατολής φεγγάρι φεγγάρι μου της Δύσης,
φεγγάρι μου της Δύσης κι Αμερι…
κι Αμερινέ της Τρίπολης στα ξένα στα ξένα μην αργήσεις.

------

Τ’ άστρο που ξημερώνεται στη βάρκα στη βάρκα σας ‘πό πάνω,
στη βάρκα σας ‘πό πάνω θα το ρωτή…
θα το ρωτήσω ήθελα κι ότι μου… κι ότι μου πει θα μάμω.

------

Μελαγχολώ μελαγχολώ μελαγχο… μελαγχολία (ν)έχω,
μελαγχολία (ν)έχω και η μελα…
και η μελαγχολία μου είναι που (δ)ε είναι που (δ)ε σας βλέπω.

------

Μ’ ας ήτο και να πρόβαλα μιαν ώρα μιαν ώρα απ’ την Μαντρούχα,
μια ώρα στην Μαντρούχα να σου ‘φερνα
να σου ‘φερνα Μιχάλη μου της Κυρια… της Κυριακής σου ρούχα.

------

Λυπούμαι σε πουλάκι μου μ’ ήντα μπο… μ’ ήντα μπορώ να κάμω,
μ’ ήντα μπορώ να κάμω η θάλασσα
η θάλασσα μας χώρισε και (δ)εν μπο… και (δ)εν μπορώ να δράμω.

------

Να ‘ταν η θάλασσα στερζά να την(ε) να την(ε) περπατούσα,
να την(ε) περπατούσα να ‘ρκούμου να
να ‘ρκούμου να σε γκάλιαζα να σε γλυ… να σε γλυκοφιλούσα.